จำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวมจำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 14735822
มัธยมศึกษาปีที่ 259531123
มัธยมศึกษาปีที่ 33854923
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น1441422868
มัธยมศึกษาปีที่ 42834622
มัธยมศึกษาปีที่ 51334473
มัธยมศึกษาปีที่ 62539643
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย661071738
รวมทั้งหมด21024945916

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา